Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

De informatie die op deze website is gepubliceerd, is door Vtel aangeboden met als doel de gebruiker van algemene informatie te voorzien. Vtel biedt geen garantie voor een ononderbroken toegang tot de site, zonder vertraging, storingen, fouten en virussen. De informatie wordt as-is verschaft, zonder enigerlei garanties omtrent de juistheid van de inhoud. Vtel en haar eigenaars/uitvoerders zijn in geen geval aansprakelijk voor bedrijfsschade, bijzondere schade, vermogensschade, indirecte schade, aanvullende schade en overige schade van welke aard dan ook (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, aansprakelijkheid voor verlies van het gebruik, gegevens, of voor winstderving), voortvloeiende uit of in verband met de site, de content die op de site is gepubliceerd of waartoe middels het gebruik van de site toegang kan worden verkregen, of het kopiëren, publiekelijk tonen of ander gebruik daarvan.

Eigendom

De inhoud van deze site is auteursrechtelijk beschermd. Onbevoegd gebruik van middelen op de site kunnen inbreuk maken op het auteurs- of handelsmerkrecht of andere wetgeving. Gebruikers die de middelen op de site voor eigen, niet-commercieel gebruik downloaden, dienen bij hergebruik alle auteursrechtaanduidingen c.q. andere aanduidingen van (intellectuele) eigendom die in of op de oorspronkelijke middelen vermeld staan, te handhaven. Op de site aanwezige middelen mogen niet worden veranderd, vermenigvuldigd of publiekelijk getoond, uitgevoerd of verspreid, of voor enigerlei commercieel doel worden aangewend.

Links

Als dienstverlening verschaft de site links naar sites van derden. Vtel heeft geen zeggenschap over en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze sites en de daarop gepubliceerde content.

Algemene voorwaarden

Op de levering van diensten en produkten door Vtel zijn Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze worden altijd aangekondigd en/of beschikbaar gesteld bij het aangaan van een overeenkomst. Ter referentie is de meest recente versie ook hieronder te downloaden.
Algemene Leveringsvoorwaarden VTEL – versie 2.0 d.d. 27 september 2016

Service Level Agreement (SLA)

Klanten kunnen van Vtel een hoog service niveau verwachten over de diensten (services) die worden afgenomen. Al onze diensten worden afgenomen volgens een Service en Diensten Overeenkomst. De kwalitatieve en kwantitatieve afspraken voor het te realiseren dienstenniveau (level) horende bij deze overeenkomst zijn opgenomen in de SLA. De in de SLA beschreven dienstverlening wordt georganiseerd en ingericht volgens ITIL richtlijnen.
Vtel Operational Service Level Agreement (Versie 2.1 | d.d. 29-01-2016)